“Mentorarbejdet har som ultimativt mål,
at der arbejdes hen imod uddannelse eller arbejde,
selvstændighed og ansvar for eget liv.”

Relationsarbejde

Vores indsats hviler grundlæggende på relationsarbejde, hvor det vurderes som vigtigt, at mentor og borger kan opbygge en bæredygtig og tillidsfuld relation. Her i indgår fx åbenhed om indsats og mål, aktiv lytning, ærlighed, hjælp til at skabe overblik, bidrag i forhold til at åbne for muligheder og ikke mindst troen på borgeren og dennes ressourcer og potentialer. Et vigtigt redskab til dette er autenticitet og engagement, hvilket ikke er egenskaber, der kan læres teoretisk, men læres via praktisk erfaring i arbejdet med mennesker. Af denne grund ansætter MENTORERNE.COM udelukkende ansatte med både teoretisk og langvarig praktisk erfaring.

Den anerkendende tilgang

I tilgangen til den enkelte borger benytter vi Den anerkendende tilgang med fokus på, at vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser, at alle inspireres bedst til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om drømme og en fremtid, vi ønsker os, ligesom konstruktiv opmærksomhed fx via en mentor kan bidrage med at øge borgerens selvværd og give vedkommende mere mod på at overvinde udfordringer. Samtlige medarbejdere er derfor trænede i denne tilgang.

Motivation, empowerment og hjælp til selvhjælp

Empowerment i mentorarbejdet er at motivere og støtte den enkelte i at tage ansvar for eget liv og fremtid, herunder motivere og støtte borgeren i, at vedkommende har indflydelse på egne drømme, valg og fremtid. Igen er der fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder, hvor mentor bidrager med vækst i borgerens erkendelse, indsigt og selvforståelse, således at den enkelte på sigt bliver i stand til at handle selv og på egen hånd.
At udføre og ”gøre tingene for borgeren” understøtter ikke empowerment og er en af de kendte faldgrupper i forhold til at motivere og styrke borgeren i relation til hjælp til selvhjælp, selvstændighed og handlen.

I tråd med ovenstående er det MENTORERNE.COM’s udgangspunkt, at alt for mange hjemmebesøg fx fastholder borgeren i ikke at kunne selv. Ved behov kan borgerne opstartes derhjemme, men der arbejdes løbende på at få borgeren ud af døren og møde i vores lokaler i København, ligesom vi arbejder på, at borgeren bliver i stand til selv at møde til fx lægebesøg, behandlinger og dermed opnår troen på, at vedkommende på sigt kan møde i praktik/arbejdsprøvning og ikke mindst arbejde/uddannelse.