Målgrupper

MENTORERNE.COM beskæftiger sig med borgere med andre udfordringer end ledighed, hvor der ofte er tale om, at borgerne har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid grundet sygdom eller andet, eller aldrig har fået fodfæste på arbejds-/uddannelsesmarkedet, ligesom mange har udfordringer af social, fysisk, og/eller psykisk karakter.

Nogle borgere kan således have udfordringer af helbredsmæssig karakter og har behov for udredning og mestring ift. fysiske udfordringer, hjælp til på sigt at finde realistisk arbejdsmarkedsperspektiv og –mål, mens andre har udfordringer ift. livsperspektiv, herunder fx at kunne mestre livet, optage læring, skabe netværk, se muligheder og have håb for fremtiden.

Målgruppen er således primært borgere med behov for en særlig indsats, som er helhedsorienteret og håndholdt, og hvor fokus er koncentreret om at hjælpe og støtte borgeren, med henblik på at borgerens samlede livssituation stabiliseres i en grad, så borgerne flyttes tættere på arbejdsmarkedet/uddannelse og på sigt bliver i stand til at deltage i fx en arbejdsrettet indsats.

MENTORERNE.COM har erfaring med at arbejde med borgere med behov for støtte og hjælp til fysisk og/eller psykisk udredning, borgere med misbrugsproblematikker, borgere med behov for støtte og hjælp til samarbejde med fx BØFA og/eller andre offentlige instanser, borgere med psykiske udfordringer (med og uden diagnoser), herunder fx skizofreni, depression, angst og/eller selvværdsproblematikker mv, kriminelle borgere samt borgere med banderelationer.

MENTORERNE.COM gennemfører ligeledes forløb med Jobklare borger, der har behov for afklaring, coaching ift fx brancheskift, opkvalificering eller blot brug for støtte til ordinær jobsøgning.

Samtlige forløb tilrettelægges individuelt og efter aftalt med Jobcenteret/sagsbehandler, således at indsatsen skræddersyes ud fra den enkelte borgers særlige behov og udfordringer.

Aktivitetsparate borgere - under og over 30 år

MENTORERNE.COM’s forløb henvender sig bla. til særlig udsatte aktivitetsparate borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Forløbene retter sig både mod borger over og under 30 år.

Den aktive indsats skræddersyes ud fra Jobcenterets visitation, og den enkelte borgers situation og behov, med det hovedformål, at borgerne via den helhedsorienterede indsats udvikler sig og på et tidspunkt bliver jobparat.

Sammen med jobcenteret og borgeren planlægges de tværfaglige og parallelle indsatser, der bedst understøtter borgeren i på sigt at blive jobparat og finde et job eller påbegynde uddannelse.

For nogle borger kan indsatsen i starten være koncentreret omkring støtte og hjælp til fx udredning og afklaring. MENTORERNE.COM har god erfaring med, at der i indsatsen er fokus på flere samtidige parallelle spor, hvor der sideløbende med tværfaglige, sociale og sundhedsrettede indsatser, i det omfang der er behov for det, ligeledes er fokus på personlig udvikling, mestring, vejledning, rådgivning og motiverende samtaler, som kan åbne op og genere input om ønsker og muligheder for, hvordan borgeren selv mener at kunne komme nærmere job eller uddannelse, således at der skabes medejeransvar for udviklingen. Målet er med andre ord, at der løbende er fokus på og arbejdes hen imod en virksomhedsrettet indsats, herunder fx etablering af virksomhedspraktik.

MENTORERNE.COM bistår gerne – ud fra kendskabet til borgeren – med indsats i forhold til etablering af fx virksomhedspraktik, tilmelding til/opstart af uddannelse, ligesom vi har god erfaring med, at borger bevilliges fastholdelsesmentor både under virksomhedspraktik, men også ved opstart af fx uddannelse eller ordinært job.

Læs eventuel videre under ”Indsatsområder, eller kontakt os for yderligere information om mulighederne.

Borgere med komplekse problemstillinger - Ressourceforløb

MENTORERNE.COM har erfaring med at indgå som mentor for borgere, der er bevilliget ressourceforløb, hvor fokus og målet er at hjælpe sårbare og udsatte borgere videre i livet, således at deres arbejdsevne udvikles og borgeren dermed på sigt får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet eller afklares i forhold til det videre sagsforløb.

Mentorindsatsen aftales og justeres løbende i samarbejde med den koordinerende sagsbehandler. Idet der ofte er tale om komplekse problemer ud over ledighed, kan mentorindsatsen indeholde mange forskellige aktiviteter. For nogle kan det således være nødvendigt, at der tages hånd om en række udfordringer, inden borgeren er klar til at indgå i mere virksomhedsrettede aktiviteter.

Den tilknyttede mentor kan således for eksempel støtte og hjælpe borgeren til fremmøde i behandlingstilbud eller motion, hjælpe til at få struktur i hverdagen, støtte og vejlede i forhold til økonomisk oprydning, motivere eller deltage i møder med forvaltninger og offentlige instanser, herunder fx Skat, BØFA, støtte og vejlede i relation til boligsøgning, motivere og kontakte relevante instanser i relation til fx misbrugsbehandling, ligesom det kan indgå indsats i forhold til håndtering af psykiske udfordringer som fx angst, stress, depression mv.

Afhængig af, hvor borgeren er i sit ressourceforløb kan der ligeledes indgå afklaring ift. fremtiden, herunder fx etablering af afprøvende praktik, hvor mentor ligeledes kan følge borgeren under praktikken, således at fastholdelse eller nødvendig dokumentation sikres.

Som det gælder for alle forløb, som MENTORERNE.COM gennemfører, er der stor fokus på dokumentation og månedlig redegørelse for indsatsen og status i forhold til progression og/eller tilbagefald, således at sagsbehandler til enhver tid er tilstrækkelig orienteret i forhold til den videre sagsbehandling.

Mulige indsatser er grundigere uddybet under fanen: ”Indsatsområder, hvor du kan søge yderligere information.

Du er også altid velkommen til at kontakte os for yderligere information om mulighederne for at sammensætte et individuelt håndhold ressourceforløb.

Sygemeldte borgere

MENTORERNE.COM har ligeledes erfaring med indsatsen overfor sygemeldte borger. Der er tale om individuelt tilrettelagte sygedagpengeforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Vores indsats tager udgangspunkt i den nye visitationsmodel, og afhængig af Jobcenterets og borgerens behov kan vi indgå i forløbet med forskellige indsatser alt afhængig af, hvor borgerer er i sit sygedagpenge forløb.

For borgere, der fx har været sygemeldte i kortere tid, eller indenfor 22 ugers sygemelding har behov for indsats, og hvor der er en forventning om, at borgeren vender helt eller gradvist tilbage i arbejde inden for en overskuelig fremtid, kan indsatsen fx bestå af hjælp og motivation til udredning, behandling og genoptræning, coaching i relation til fx stresshåndtering, sygdomsmestring, afklaring af behov for og eventuel ansøgning om hjælpemidler og arbejdspladsindretning, ligesom vi sammen med borgeren udarbejder tilbagevendelses- og fastholdelsesplaner, som fx kan indeholde langsom øgning af timer, beskrivelse af skånebehov mv. MENTORERNE.COM har ligeledes erfaring i at indgå i samarbejde og rundbordssamtaler med arbejdsgiver. For borgere, der er opsagt eller ikke har en arbejdsgiver i det hele taget kan indsatsen endvidere indeholde afklaring af realistisk beskæftigelsesmål, herunder afklaring i forhold til tilbagevenden til eksisterende branche eller brancheskift, opkvalificering eller afprøvning af arbejdsevne fx via etablering af praktik. Fokus i indsatsen er, at borgeren hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.

MENTORERNE.COM  tilbyder ligeledes at indgå i forløb med sygemeldte borgere, der skal indgå i fx jobafklaringsforløb, hvor der er behov for en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, med fokus på, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet.

Den konkrete indsats aftales i samarbejde med borger og sagsbehandler ud fra de mål, der er aftalt omkring fremtidig arbejde/uddannelse.

Vi kan indgå med flere sideløbende indsatser, herunder fx motivation til håndtering og genoptræning i forhold til borgerens helbredsmæssige situation – både fysiske og psykiske, støtte og koordination i relation til diverse behandlingstilbud, vejledning ift. fremtidigt realistisk beskæftigelses-/uddannelsesmål eller fx etablering af praktik eller løntilskud, med det formål at afprøve og opbygge borgerens arbejdsevne med henblik på fremtidig raskmelding.

Vi er bevidste om, at der sideløbende med indsatsen er store krav til skriftlig dokumentation, fx beskrivelser af udvikling og progression i relation til delvis- eller fuld raskmelding, som kan indgå i den videre sagsbehandling fx i forhold til, at borgerens sag skal lægges for rehabiliteringsteamet mv.

Læs eventuel videre under ”Indsatsområder, eller kontakt os for yderligere information om mulighederne.

Revalidender

MENTORERNE.COM tilbyder skræddersyede forløb til borgere, der er bevilliget revalidering. Vi kan indgå i hele forløbet eller dele af det, afhængig af Jobcenterets behov og afhængig af, hvor borgeren er i sin revalideringsproces.

Indsatsen kan således fx omhandle:

  • Afklaring af fremtidigt realistisk beskæftigelses- eller uddannelsesmål, herunder afklaring af skånehensyn, timeprogression, mv. (input til Jobplan)
  • Tilmelding til og optagelse på uddannelse eller etablering af meningsfuld og opkvalificerende virksomhedspraktik, hvor vi sammen med borgen udvælger og kontakter potentielle virksomheder
  • Opfølgning/fastholdelse under uddannelse eller virksomhedspraktik – med henblik på støtte til gennemførsel og sikring af, at Jobplan følges både fra virksomhedens og borgerens side.
  • Jobcenteret informeres straks, hvis Jobplan ikke følges, og der redegøres for, hvilke initiativer der er eller kan igangsættes for at bringe borgeren tilbage til at følge jobplan
  •  Hjælp til jobsøgning eller direkte jobformidling ved afslutning af revalideringsforløb
  • Bistand til Jobcenteret vedr. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del.

Mentorerne.com afrapporter skriftlig vedrørende progression. Frekvensen af afrapporteringen aftales med sagsbehandler. Vi er yderst bevidste om vigtigheden af en indgående og detaljeret løbende afrapportering, som både indeholder borgerens progression og eventuelle begrænsninger, hvad angår timeprogression, skånebehov samt helbredsmæssige status mv., således at beskrivelserne kan ligge til grund for den videre sagsbehandling, hvad enten der er tale om afslutning af revalideringsforløbet eller viderebehandling i fx rehabiliteringsteamet.

Læs eventuel videre under ”Indsatsområder, eller kontakt os for yderligere information om mulighederne.

Kriminelle/banderelaterede borgere

MENTORERNE.COM tilbyder på baggrund af mangeårig erfaring også individuelle forløb til borgere med kriminel bagrund eller borgere med relationer til bandemiljøet.

Det er vores erfaring, at det er muligt at støtte, hjælpe og skabe progression blandt disse borgere, men at det dels kræver en fast tilknyttet mentor, dels kræver indledende vedholdenhed, dialog og motivation til fremmøde.

Vigtigst af alt er dog, at borgeren oplever at blive mødt i øjenhøjde, uden fordomme og med respekt og viden om, hvilken rolle vedkommende har i samfundet, hvilket er grundingredienserne for, at det kan opbygges tillid, mødestabilitet og en relation, der muliggør den fremadrettede progression.

Forløbet aftales individuelt med sagsbehandler og kan indeholde; etablering af relation, opbygning af stabilt fremmøde, afklaring af ressourcer (fx tidligere erfaring og eventuelt uddannelse), fastlæggelse af beskæftigelsesmål, afklaring af muligheden for etablering af praktik, hvilket dog som minimum kræver stabilt fremmøde på forløbet med mentor.

Vi er bevidste om, at der er behov for en indsats, som retter sig mod borgerens samlede problemkompleks, og hvor der også fx kan indgå motivation, formidling og ledsagelse til fremmøde i misbrugsbehandling, kontakt og samarbejde med Kriminalforsorgen, støtte og ledsagelse til fremmøde i retten, boligsøgning, økonomisk rådgivning og på sigt opfølgning og fastholdelse i forhold til praktik eller uddannelse.

MENTORERNE.COM samarbejder med en række virksomheder, der er social ansvarlige og åbne overfor at tilknytte borgere i ufaglærte stillinger som fx nedriver, ufaglært automekaniker, stilladsarbejder, tømrer mv. på trods af eventuelle pletter på straffeattesten.

Læs eventuel videre under ”Indsatsområder, eller kontakt os for yderligere information om mulighederne.

Jobklare borgere

MENTORERNE.COM tilbyder ligeledes forløb til jobklare borgere. Der kan være tale om, at borgeren har behov for et coachingforløb ift. ordinær jobsøgning, herunder fx hjælp og støtte til udarbejdelse af CV og målrettede ansøgninger, behov for afklaring af fremtidige jobmuligheder, herunder brancheskift, bred branchemæssige og geografisk søgning eller behov for støtte og afklaring ift. påkrævet opkvalificering.

Vi tilbyder individuelle forløb, hvor der er fokus på den enkelte borger, og hvor indholdet i forløbet tilrettelægges ud fra det aktuelle behov.

MENTORERNE.COM prioriterer ordinært job før ansættelse med løntilskud eller praktik. Efter aftale med sagsbehandler kan opledning af praktik og/eller privat løntilskud dog indgå som indgang til ordinært arbejde.

Konsulent og borger matches ud fra borgeres profil, herunder fx uddannelse, branche og tidligere erfaring

MENTORERNE.COM samarbejder med en række større virksomheder. Et samarbejde der åbner op for direkte jobformidling eller løntilskud/praktik ved behov.

Læs eventuel videre under Indsatsområder, eller kontakt os for yderligere information om mulighederne.